GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-36-9      Le Jean-Yves Ferri agus Didier Conrad

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2013     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix ann an

Dùthaich nan cruithneach

 

Tha Mac an Rath Mòr an dùil gun tèid ceannas nan Cruithneach a bhuileachadh air, ach tha beachd eile aig a nàmhaid, MacRascail, a tha ag amas, le foill is faoineas, air a’ chathar a choisinn dha fhèin. Gun fhiosta do chàch, tha MacRascail an impis saorsa nan daoine aige fhèin a reic airson òr nan Ròmanach, ach ri linn ’s gu bheil Asterix is Obelix san nàbachd, is iad air a’ chiad splaoid aca do dhùthaich Cheiltich eile, chan eil cùisean cho furasta dha ’s a bha e an dùil. An soirbhich le MacRascail, no am faigh Mac an Rath Mòr spionnadh bho ar càirdean gaisgeil Gallach agus taic os-nàdarra bho uisgeachan domhain Loch Ceòlmhor gus neo-eisimealas Chaledònia a ghleidheadh gu sìorraidh.

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix ann an

Dùthaich nan cruithneach

 

Asterix is on his first ever visit to a Celtic country outside Gaul, to the land of Caledonia — where Prince Mac An Rath Mòr is due to inherit the title of high king of the Picts. But his arch-rival, MacRascail, has other ideas and has conspired to take the high-kingship for himself. Unbeknown to the rest of the Picts, MacRascail is ready to sell out his people’s freedom to the Romans, but with Asterix and Obelix at hand, and a trusted ally deep beneath the waters of Loch Ceòlmhor, will Mac An Rath Mòr come to the fore and ensure independence for Caledonia?

ISBN 978-1-906587-36-9      By Jean-Yves Ferri and Didier Conrad

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2013    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales